Direct contact? Bel: 036 - 548 10 95

HomeVoorwaarden

Algemene voorwaarden Noveba Batterijadvies

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 52633195.

Klik hier voor een download van onze Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Noveba Batterijadvies

 

Artikel 1. Algemeen 

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Noveba, hierin te noemen de verkoper, aan de koper.

Eventuele wijzigingen of afwijkingen dienen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te zijn. Onder koper wordt verstaan een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep of een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.2: Eventuele voorwaarden van de koper zijn niet van kracht, behoudens indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen. 

1.3: Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover de laatstgenoemde van kracht indien hij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1: Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 2 maanden na dagtekening, tenzij in de offerte een afwijkende termijn is gesteld. 

2.2: Indien na de datum van offerte een of meer prijswijzigingen plaatsvinden is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. De koper is alsdan gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door verkoper.

2.3: De door verkoper vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

2.4: De overeenkomst komt tot stand doordat de koper de aanbieding schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard. De order is onherroepelijk. 

 

Artikel 3. Levering

3.1: De overeenkomst respectievelijk order kan door de verkoper in gedeelten uitgevoerd worden. Verkoper kan terzake hiervan per deellevering telkens de koper afzonderlijk factureren. Tevens zal verkoper gerechtigd zijn de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. 

3.2: Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen gelden deze niet als fatale termijn in de zin van de wet en wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij de order door de koper schriftelijk wordt geannuleerd wegens overschrijding van de door koper verplicht nog aan verkoper te stellen redelijke nadere levertermijn. 

3.3: Bij overschrijding van de levertijd door verkoper dient koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. In geval van overschrijding van de levertijd of ontbinding van de overeenkomst heeft de koper nimmer recht op schadevergoeding.

 

Artikel 4. Gebreken; klachttermijn, reclame 

4.1: De koper is verplicht om de door verkoper geleverde zaken bij aflevering te inspecteren en bij schade deze binnen 48 uur aan de verkoper kenbaar te maken. 

4.2: Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk bij de verkoper te zijn ingediend, onder opgave van de aard en omvang van de klachten. 

4.3: Het indienen van reclames ontheft de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de daarvoor gestelde termijn. 

4.4: Indien tijdig is gereclameerd en blijkt dat de zaak gebrekkig is zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper. Indien de reclame gegrond blijkt zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper en daarbij ten hoogste de factuurwaarde vergoeden zonder tot enige andere of meerdere schadevergoeding gehouden te zijn

4.5: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

4.6 Retourzendingen kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper geschieden. 

 

Artikel 5. Transport en risico 

5.1: Het risico voor het vervoer van de zaken vanaf het magazijn waar de betreffende zaken zijn opgeslagen komt geheel voor rekening van de koper. 

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1: Alle geleverde zaken gaan pas in eigendom op de koper over indien de koper volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen welke hij krachtens enige overeenkomst aan verkoper verschuldigd is of zal worden. 

6.2: Zolang de eigendom van zaken niet op de koper zijn overgegaan mag deze de zaken niet verkopen of met enig ander recht bezwaren. 

6.3: De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren en over deze zaken te waken. 

6.4: De koper neemt de plicht op zich de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren. Op verzoek zal de koper de verkoper de identiteit van de verzekeraar mededelen alsmede het polisnummer waaronder hij verzekerd is. 

 

Artikel 7. Betaling 

7.1: Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden. 

7.2: Verkoper is te allen tijde gerechtigd om ter zekerheid vooruitbetaling te verlangen van de te leveren zaken. 

7.3: Indien betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is voldaan is de koper, zonder dat een sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en vanaf dat moment over de hoofdsom vertragingsschade verschuldigd. De koper is dan een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente. 

7.4: Indien de verkoper door het verzuim van de koper genoodzaakt is haar vordering ter incasso aan een derde uit handen te geven zijn alle daarmee verband houdende, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de koper. 

7.5: De koper is niet gerechtigd schuldvergelijkingen toe te passen, tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering als door deze Algemene Verkoopvoorwaarden beheerst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8. Overmacht 

8.1: Indien de verkoper ten gevolge van overmacht niet in staat is om zijn verplichtingen jegens de koper na te komen, is de verkoper gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Dit dient te geschieden door schriftelijkte meededeling aan de koper en zulks zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2: Onder overmacht wordt ten dezen in ieder geval naast hetgeen daar omtrent in de wet 

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstaking bij verkoper daaronder begrepen 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1: Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, is de verkoper niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is veroorzaakt door ondergeschikten, dan wel door de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. 

9.2: Aansprakelijkheid van de verkoper is behoudens de nakoming van de garantieverplichtingen, te allen tijde beperkt tot het met betrekking tot de zich voordoende schade ter hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien de schade gedekt is door een verzekering, het bedrag dat door een verzekering van verkoper zal worden uitgekeerd.

9.3: Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 10: Garantie

10.1: De door verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2: De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

10.3: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

 

Artikel 11. Ontbinding 

11.1: De verkoper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien: 

a. koper enige op hem rustende verplichtingen jegens de verkoper niet of niet tijdig nakomt; 

b. koper in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, surseance van betaling heeft aangevraagd of verleend is; 

c. over een geheel of een gedeelte van de eigendommen van de koper beslag is gelegd; 

d. de koper krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid is beroofd; 

e. het bedrijf van koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt; 

 

Artikel 12. Rechtskeuze en forumkeuze 

Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen worden berecht en beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingplaats van de verkoper behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaald. Op de door deze voorwaarde beheerste overeenkomsten is het Nederlands recht geldig voor het rijk in Europa van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (CISG) als per 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden. De verkoper behoud de keuze een geschil aanhangig te maken bij de rechter van woonplaats van gedaagde.